logo

„Jesteśmy największym, niezależnym i bezpartyjnym stowarzyszeniem samorządowym na Bemowie, które stało się rzeczywistą alternatywą dla mieszkańców naszej dzielnicy.”PROGRAM BEMOWSKIEJ WSPÓLNOTY SAMORZĄDOWEJ

Główne priorytety naszej działalności to:

 • Zapobieganie niekontrolowanej zabudowie przez deweloperów.

Obecnie nic nie powstrzymuje ekspansywnej zabudowy mieszkaniowej kolejnych terenów Bemowa, która powstaje bez zapewnienia niezbędnej infrastruktury, w tym:  dróg dojazdowych, komunikacji publicznej, ogólnodostępnych terenów zielonych, czy placówek oświatowych. Decyzje o warunkach zabudowy są wydawane przez Miasto bez żadnych konsultacji z dzielnicą, często wbrew istniejącym założeniom do planów miejscowych. Należy temu przeciwdziałać. Będziemy domagać się przekazania do  właściwości dzielnicy wydawania decyzji o warunkach zabudowy oraz umożliwienie dzielnicom tworzenia miejscowych planów zagospodarowania na swoim terenie.

 • Zrównoważona budowa układu komunikacyjnego (drogi, ścieżki rowerowe) oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach.

Wiele dróg Bemowa wymaga pilnej modernizacji, wiele z nich zmieni się po wybudowaniu metra. Modernizując je warto zadbać o preferencje dla komunikacji publicznej i bezpieczeństwo pieszych oraz dla dalszej rozbudowy ścieżek rowerowych. Chcemy powiązać ich przebieg w jeden układ komunikacyjny, ze ścieżkami rowerowymi sąsiednich dzielnic i gmin. Chcemy zakończyć proces przebudowy ulic (na nawierzchnie utwardzone) na istniejących osiedlach.

Przede wszystkim położymy duży nacisk na budowę bezpiecznych skrzyżowań i dostosowanie przejść dla pieszych, zgodnie z nowymi technicznymi możliwościami.

 • Rozbudowa infrastruktury oświatowej (przedszkola, szkoły) oraz żłobków.

To jeden z naszych głównych priorytetów, który ma ogromne znaczenie dla poprawy jakości życia dla naszych najmłodszych mieszkańców i ich rodziców. 

Należy przeprowadzić głębszą analizę w zakresie rzeczywistych potrzeb dzielnicy, w tym m.in. w jakich obszarach ta infrastruktura powinna rozwijać się oraz jaka jest możliwość pozyskania terenu pod tę infrastrukturę na Bemowie. Obecnie na Bemowie są tylko 3 publiczne  żłobki (w tym jeden w budowie). Za mało jak na nasze potrzeby jest także publicznych placówek oświatowych (przedszkoli i szkół).

Musimy koniecznie odwrócić trend tworzenia dużych zespołów szkolno-przedszkolnych, w których 3-4 letnie dzieci, przebywają w tej samej przestrzeni z kilkunastolatkami.

 • Rewitalizacja istniejących i zagospodarowanie nowych terenów zielonych z infrastrukturą sportowo-rekreacyjną i kulturalną (parki, skwery).

Musimy tworzyć miejsca przeznaczone na zieleń i chronić je przed zabudową. Naszym celem jest aby w promieniu kilkuset metrów każdy mieszkaniec Bemowa miał ogólnodostępny park, skwer lub plac publiczny, który zaspokoi potrzeby sportowo-rekreacyjno-kulturalne np. na wzór alei sportów miejskich, która powstała przy ul. Pełczyńskiego. Będziemy dążyć do kontynuacji modernizacji parku Górczewska, który w ubiegłym roku zyskał nowe alejki. Zaplanowaliśmy wykonanie jednolitego oświetlenia alejek parkowych. Chcemy naprawić te działania, które w istotny sposób naruszyły założenia projektowe i miejscowego planu zagospodarowania parku. Naszym priorytetem jest skablowanie linii energetycznej wysokiego napięcia przebiegającej przez teren parku. Wykonaliśmy już koncepcję a następny krok to projekt i zapewnienie środków w budżecie na realizację tej inwestycji. Chcemy zagospodarować teren zielony przy ul. Anieli Krzywoń zgodnie z koncepcją przyjętą po konsultacji z mieszkańcami. Chcemy dalej rewitalizować teren Fortu Bema. Podejmiemy działania prawne odzyskania Fortu Blizne. Będziemy dbać  o istniejące mini-tereny zielone takie jak: Staw Jeziorzec czy Glinianki Sznajdra. Ale także walczyć o zachowanie resztek Glinianek Jelonki, przy skrzyżowaniu ulic Powstańców Śląskich i /Połczyńskiej. Naszym celem jest także budowa miejskiej pływalni.

 • Rozbudowa infrastruktury zdrowotnej.

Podjęcie wspólnych działań z dzielnicami Włochy i Ursus mających na celu budowę dla tej części Warszawy szpitala – bo to zapewni naszym mieszkańcom bezpieczeństwo i dostęp do wysokospecjalistycznych usług medycznych.

Seniorzy, to grupa naszych mieszkańców, o których należy zadbać i dążyć do aktywizacji tego środowiska. Chcielibyśmy rozwijać sieć ogólnodostępnych klubów seniora. Obecnie na Bemowie mamy 2 kluby prowadzone przez dzielnicę i całą sieć klubów działających przy spółdzielniach mieszkaniowych. Naszym celem jest, aby na Bemowie, wzorem innych dzielnic, powstały co najmniej 2 Domy Dziennego Pobytu dla seniorów z  niezbędnym pełnym zapleczem.

 • Podejmowanie działań mających na celu integrację i rozwój społeczności lokalnej.

Chcemy osiągać ten cel poprzez:

- kontynuowanie działań na rzecz tworzenia kolejnych placówek tzw. miejsc aktywności lokalnej (MAL) na wzór już utworzonej  pn. „Dwa Jelonki”;

-  planowanie co roku w budżecie dzielnicy Bemowa środków finansowych na projekty  „grantowe” dla lokalnych aktywistów, skupionych  w organizacjach pozarządowych;

-   wprowadzenie obowiązku konsultacji  z mieszkańcami z danego obszaru planowanych inwestycji, modernizacji czy zmian.

 • Pilne inwestycje na Bemowie.

Do najważniejszych inwestycji należą:

 • Dokończenie przebudowy ul. Lazurowej na odcinku od skrzyżowania z Górczewską do Trasy S-8.
 • Dokończenie przebudowy ul. Powstańców Śląskich na odcinku od ul. Radiowej do pętli Nowe Bemowo.
 • Budowa Ośrodka Pomocy Społecznej w centrum dzielnicy dostępnego dla wszystkich potrzebujących pomocy mieszkańców.
 • Budowa nowych placówek oświatowych i miejsc do aktywizacji społecznych.
 • Budowa nowych skwerów zieleni lub mini parków.

Za priorytet uważamy podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju i poprawy jakości życia wszystkich mieszkańców Bemowa. Za tym muszą iść decyzje, które wskazują na równomierne traktowanie każdego obszaru Bemowa i potrzeb jego mieszkańców. Dlatego nasz program to zbiór wytycznych na dziś, który musi być weryfikowany i uzupełniany tak by odpowiadał na pojawiające się problemy i potrzeby.


COPYRIGHT ©  Stowarzyszenie Bemowska Wspólnota Samorządowa 2017

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem