W związku z koniecznością dbania o zasoby przyrodnicze i środowisko naturalne na terenie Bemowa zwracam się do Zarządu Dzielnicy o przedstawienie danych o łącznej liczbie decyzji dot. zezwoleń na wycięcie drzew pod warunkiem wniesienia opłat kompensacyjnych oraz o podanie kwot naliczonych z tego tytułu opłat. Jednocześni proszę o informację, które podmioty wystąpiły o umorzenie opłat kompensacyjnych oraz w stosunku do których podmiotów umorzenie zostało zastosowane, z jakich powodów i w jakiej wysokości. Podejmowanie takich decyzji uważam za działanie na szkodę finansów publicznych jak i środowiska. Dodatkowo w związku z tym, iż opłaty te wpływają bezpośrednio do budżetu Urzędu m.st. Warszawy wnioskuję o wystąpienie o przekazanie do budżetu dzielnicy Bemowa części tych funduszy i przeznaczenie ich wyłącznie na cele związane z ochroną środowiska.

 

W załączeniu pełny tekst interpelacji.